Eskilstuna kommun

Samlad information till vårdnadshavare och elev

På den här sidan finns all viktig information för vårdnadshavare och elever samlad.

​Studieresultat

För att du ska lyckas med dina studier och få så bra resultat/betyg som möjligt erbjuder vi stöd och hjälp till dig. Vi har Studietid (STT) en timme i veckan där alla dina lärare finns på plats och du fokuserar på det ämne eller område du vill utveckla med stöd från lärarna. Vi erbjuder även stöd på andra tider, dessa tider läggs i elevens personliga schema och närvaro är obligatoriskt.

Vi har ett engagerat Elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, studievägledare, elevstödjare och specialpedagog som står beredda att stötta och vägleda dig i din skolgång.

Du har också ett eget ansvar att komma i tid, lyssna på läraren, visa hänsyn till dina klasskamrater, ta med rätt material och hålla reda på vad som ska utföras i de olika kurserna. Om du av någon anledning inte uppnår godkänt (E) i flera kurser kan det bli aktuellt att du får gå om årskursen.

Tänk på!
Den första lektionen är lika viktig som den sista! Vi läser kurser läsårsvis så du får slutbetyg i kurser efter varje årskurs. Det gäller alltså att vara med från början!

Omdömen för respektive kurs publiceras på itslearning, under höstterminen kan elev och vårdnadshavare så alla omdömen från vecka 45. Därefter kommer omdömet uppdateras kontinuerligt under läsåret.

Tänk på!
Vi för inte in bokstavsbetyg i omdömet, betyg sätts vid kursen slut. Omdömet kompletteras med samtal kurslärare - elev.

Du som vårdnadshavare till omyndig elev kan få inloggning i Skola24, Då får du aviseringar via e-post vid eventuell frånvaro. Kontakta elevens mentor för mer information.

Myndig elev, eller vårdnadshavare, ringer 0515-777026 och anmäler frånvaro med hjälp av en tonvalstelefon. Vårdnadshavare anmäler alltid omyndig elevs frånvaro.

Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl. 12.00 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Om du vill sjukanmäla dig del av dag så måste du anmäla till kansliet eller direkt till mentor. Om sjukanmälan av någon anledning inte kan ske via tonvalstelefon kontaktar eleven sin mentor.

Ni kan med fördel ladda ned Skola24-appen, den har utökade funktioner där ni, exempelvis, även kan sjukanmäla del av dag.

Tänk på!
Har du inte anmält frånvaro så räknas det som ogiltig frånvaro.

Kontrollera ditt personliga schema ofta, speciellt första veckorna på läsåret då förändringar sker.
Upptäcker du något felaktigt på ditt schema så anmäler du det snarast till din mentor.

I gymnasieskolan gäller obligatorisk närvaro och för att lyckas med studierna är närvaron i skolan väldigt viktig. Elev får inte vara borta från lektioner utan anmälan eller beviljad ledighet.

Ledighet ges med maximalt 3 dagar per läsår och skall alltid beviljas av skolan.

Tänk på!
Du ansvarar själv för att ta igen missad undervisning om du varit ledig.

​Blankett ledighetsansökan elev Pdf, 154 kB.

​Vid frånvaro överstigande 15 % under en 30-dagarsperiod utreder skolan frånvaron och anmäler till CSN om frånvaron inte kan styrkas med sjukintyg eller liknande. Likaså utreds ogiltig frånvaro som uppgår till fyra (4) timmar vid olika tillfällen under en 30-dagars period. Läs mer på csn.se

Tänk på!
Ett indraget studiebidrag kan påverka andra eventuella bidrag som familjen har.

Sker en gång per termin. Omyndig elevs vårdnadshavare bjuds in till samtalet.

Vår lärplattform Itslearning

Elevens alla kurser finns i itslearning och där kan även vårdnadshavare logga in för att se elevens omdömen i kurserna. Surfa till itslearning.com i din webbläsare och logga in med Bank-ID. Om du som vårdnadshavare är bosatt i annan kommun så kan vi behöva hantera ditt konto manuellt. Hör av dig till pelle.marklund@eskilstuna.se i så fall.

Tänk på!
Av i dag så fungerar det, som vårdnadshavare, endast att logga in i webbläsaren. Itslearning utvecklar för närvarande en app för vårdnadshavare, lanseringsdatum är ännu okänt.

För varje klass finns ett schemalagt klassråd. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och klassens mentorer. Klassrådets huvudsakliga uppgift är att vara ett forum för elevdemokrati.

På S:t Eskil lånar du som elev en bärbar dator och ansvarar för denna under din studietid.
Regler och användning regleras i ett separat dokument och ett kontrakt upprättas mellan skolan och låntagaren/vårdnadshavare.

Tänk på!
Du ska återlämna din dator till skolan när du slutar och då förväntas den vara i gott skick. Du kan bli ersättningsskyldig för onormalt slitage/skador.

Jocke hjälper dig med datafrågor och du hittar honom på kansliet i A-huset.

Har du problem med ditt konto/lösenord kan du även få hjälp i biblioteket.

Tänk på!
I de flesta fall så hjälper en omstart av datorn. Att stänga locket är inte att starta om datorn. Starta om datorn regelbundet så fungerar den allra bäst.

Om datorn har låst sig helt så kan du hålla in startknappen i ca 20-30 sekunder så startas datorn om och förhoppningsvis så fungerar den igen.

Skolan är en arbetsplats och all användning av datorer ska vara kopplade till skolarbete.

Ingen förtäring får ske vid datoranvändning då datorer är känsliga för smuts och vätska. Pornografiska, rasistiska eller andra kränkande alster får inte förekomma på skolans datorer. Varje användare av internet har som skyldighet att informera sig om och följa de etikettsregler som gäller på Internet. Endast material där det klart framgår att spridning är tillåten får kopieras eller distribueras. Alla former av upphovsrätt (copyright) ska respekteras. Systemansvariga har rätt att utan förvarning övervaka skolans system och kontrollera innehållet.

All stöldbegärlig utrustning är märkt med DNA, det är en osynlig märkning som gör att utrustningen kan spåras till just vår skola.

Vi har installerat övervakningskameror på skolan och dessa kan, vid misstanke om brott, användas till att identifiera och utreda vad som skett. På anmodan av polis kan vi skicka inspelat material för fortsatt utredning.

Kamerorna är i bruk dygnet runt.

Eftersom skolan inte är en allmän plats avvisar vi eventuella obehöriga personer, anmäl gärna till någon personal om ni misstänker att obehöriga vistas på skolan. Det är därför viktigt att du som elev alltid medför ditt passerkort, så att du lätt kan identifieras.

Vi håller entrédörrar låsta och elever går in med passerkort. Det innebär att besökare måste föranmäla sig och bli insläppta efter överenskommelse.

Tänk på!
Anmäl omedelbart till någon personal om du misstänker att obehöriga uppehåller sig på skolan. Som elev på skolan ska du alltid ha med dig ditt passerkort och visa upp det om du så uppmanas. Om du förlorar ditt passerkort så ska det spärras och du får köpa ett nytt kort för 100 kr. Kontakta kansliet.

Vid S:t Eskils gymnasium är alla våra elever alla medarbetares ansvar. Det betyder att alla som arbetar i verksamheten ska vara delaktiga i och ansvara för elevhälsoarbetet, som syftar till att skapa goda lärmiljöer för elevers kunskapsutveckling. Alla elever har rätt till en bra miljö för att få bästa förutsättningar för sin kunskapsutveckling och för sin personliga utveckling. Miljön ska främja lärande, utveckling och hälsa.
För att underlätta elevernas studier finns Elevhälsan. Denna ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och dess arbete bedrivs på organisations-, grupp- och individnivå. Med anledning av detta finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, elevstödjare, specialpedagog/speciallärare samt studie- och yrkesvägledare.

Läs vår Elevhälsoplan Pdf, 508 kB.

Alla skolor ska arbeta aktivt för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna ska arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Läs planen Pdf, 350 kB.

Vi reviderar vår skolas mål varje läsår, dessa mål ska genomsyra det dagliga arbetet.

Skolans mål läsåret 2023-24 Pdf, 332 kB.

Den som upptäcker brand ringer 112.
Vid larm ska alla lämna byggnaden via utrymningsvägarna och bege sig till Fors kyrkopark där vidare instruktion ges.

Finns utplacerade på skolan i A- och B-husets entré samt i D-husets norra entré - ner mot stadens centrum (Careliigatan 11).

Gymnasieskolan i Eskilstuna ska vara drogfri. Elev får inte vara i skolan påverkad av droger eller alkohol. Skolans målsättning är att tillsammans med elever, vårdnadshavare, socialtjänst och polis i första hand förebygga missbruk, i andra hand tidigt upptäcka och vidta åtgärder mot drogmissbruk. Om skolans personal blir orolig för att en elev kan tänkas missbruka droger eller alkohol informeras vårdnadshavare och socialtjänst. Elevens situation kartläggs av skolhälsovården/elevhälsan.

Läs den kommunala gymnasieskolan Handlingsplan mot droger i sin helhet

Rökning är enligt lag inte tillåtet på skolgårdar. Tobaksrök upplevs av många som väldigt störande och det finns personer som är allergiska mot nikotin. Rökförbudet omfattar inte bara tobaksvaror utan även tobaksrelaterade produkter, exempelvis e-cigaretter. Även om alla produkter inte förbränns, jämställs användningen med ”rökning” vid tillämpningen av reglerna om rökfria miljöer.

Vår personal omfattas av kommunens bestämmelser om en rökfri arbetstid,

​Folkhälsomyndigheten förtydligar vad lagen säger om rökförbud på skolgården:
”Förbudet gäller även e-cigaretter och andra tobaksliknande produkter.

Rökförbudet omfattar inte bara tobaksvaror utan även tobaksrelaterade produkter, exempelvis e-cigaretter. Även om alla produkter inte förbränns, jämställs användningen med ”rökning” vid tillämpningen av reglerna om rökfria miljöer.

Rökförbudet innebär att på skolgården är det förbjudet att:

  • röka tobak
  • inhalera tobak som förångats (exempelvis användning av så kallade heated tobacco products)
  • röka örtprodukter
  • använda e-cigaretter
  • använda njutningsmedel som liknar rökning men som inte innehåller tobak (t ex att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak).

Föräldramaterial A Non Smoking Generation

På skolan finns sortering/återvinningskärl och pappersåtervinning i korridorerna och återvinningsstation på skolgården. Det är allas vårt ansvar att hjälpas åt med detta.

I skolrestaurangen serveras dagens rätt, alternativ rätt och ett vegetariskt alternativ. (De som äter fläskfri kost serveras vegetariskt) Om eleven är i behov av specialkost, är det viktigt att skolan känner till detta. Blanketten ”Intyg om specialkost” (för nedladdning) hämtas och lämnas hos måltidspersonalen eller skolsköterska. Lunch serveras mellan kl. 11.00 och 13.00.

Eleverna ska äta på schemalagd lunchtid så att det inte bildas onödiga köer. Eleven tar med sig sin egen disk efter avslutad måltid och vi sopsorterar förstås vid diskinlämningen.

​Våra skolbyggnader hålls låsta och passage för behöriga sker med passerkort. Besökare föranmäler sig och släpps in i byggnaderna efter överenskommelse. Vi är på plats från 08.00 till 17.00 alla skoldagar utom fredag då vi stänger kl 16.00.

Tänk på!
Att ditt passerkort inte fungerar efter stängning.

Vårt kansli hjälper till med frågor som gäller studiebidrag, inackorderingstillägg, återbetalningspliktiga studiemedel, resetillägg och extra tillägg. I de flesta fall så hänvisar vi dock till CSN.

Samtliga elever vid skolan är olycksfallsförsäkrade för skador som inträffar heltid dygnet runt. Information om försäkringar

Om elev av någon medicinsk anledning behöver åka hiss kan vi tillgodose det. Behörighet läggs till på elevens passerkort, Kontakta kansliet.

Skulle någon lärare inte infinna sig till en lektion inom 10 minuter, anmäler klassen detta till kansliet, Kontrollera först om det finns något meddelande på startsidan på itslearning.

Frånvarande personal anslås på startsidan på itslearning, visas för närvarande endast i din webbläsare.

Vi har ett stort fokus på att alla lektioner ska bli av och att annan personal ska finnas på plats, även om kursläraren är frånvarande.

Tänk på!
Besök din pågående kurs på itslearning och fortsätt arbeta utifrån aktuell planering om vikarie inte är tillgänglig.

Lämnas in och hämtas på kansliet, undantag kan vara idrottskläder som lämnas kvar i idrottshallen. Föremålen kan också lämnas direkt till polisens hittegodsavdelning.

Vid frågor angående busskort, kontakta kansliet. Köp inte busskort på Resecentrum, det är endast på skolan du kan få ett giltigt kort. Det kostar 100 kronor att få ett nytt kort och den summan är bestämd av Sörmlandstrafiken.

Kommer du från en annan kommun så ansöker du om resebidrag i din hemkommun.

Tänk på!
Du som kommer från andra kommuner ansöker om resor till och från skolan i din hemkommun. Busskort som köps på exempelvis Resecentrum kan inte användas för bussresor till och från skolan.

Elevskåpen är skolans egendom och lånas ut till eleven under läsåret. Skåpen töms och städas av eleven vid varje läsårets slut. Skolan ersätter inga eventuella förluster av det som förvaras i skåpet. Se till att inte förvara stöldbegärliga föremål i skåpet.

​Tänk på!
Vi tömmer skåpen efter varje läsår. Städa ur ditt skåp och ta bort hänglåset! Vi klipper upp de hänglås som inte tas bort före sommarlovet.

Synpunkter på skolan och dess verksamhet

Du är välkommen att lämna dina synpunkter till kurslärare, mentor eller ansvarig rektor.

Logos
Uppdaterad: 20 februari 2024