Eskilstuna kommun

Individuella val

Här följer beskrivningar av de olika kurserna vi erbjuder. Du som elev väljer 200 poäng individuellt val och i de flesta fall så läser du en kurs i åk2 och ytterligare en i åk3, valet sker i årskurs 1. Du får mer information från våra studievägledare innan det är dags att söka.

Matematik 2b 100 poäng

Kursen behandlar och fördjupar uttryck, ekvationer och funktioner främst av första- och andra graden, men även potensekvationer med rationella exponenter och exponentialekvationer. Man går igenom begrepp som linjärt beroende, linjära ekvationssystem, polynomfunktioner och logaritmer. Utöver detta behandlas även områdena geometri och statistik med nya geometriska samband och fler begrepp över hur statistik ska tolkas. Kursen är en teoretisk fördjupning av tidigare matematikkunskaper och kräver att man lägger ner mycket tid vid sidan av lektionerna och repeterar genomgångna moment för att tillgodogöra sig innehållet.

Matematik 3b 100 poäng

För att lyckas med kursen krävs goda förkunskaper från matematik 2b. Kursen ställer stora krav på det egna ansvarstagandet: att repetera genomgångna moment, arbeta utanför lektionstid, läsa instruktioner och exempel i läroboken samt att aktivt deltaga i undervisningen. Detta är nycklar för ett framgångsrikt studieresultat. Det som står i fokus i kursen är begreppet derivata, även olika typer av funktioner som introducerades i 2b vidareutvecklas och fördjupas, inkl. naturliga logaritmen. Kursen omfattar även derivatans omvända operation, integrering, samt begreppen geometrisk summa och linjär optimering.

Till vissa högskoleutbildningar kan du tillgodoräkna dig meritpoäng för denna kurs.

Träningslära 1 100 poäng

Denna kurs är till för dig som vill få möjlighet till att träna, idrotta och öka kunnandet kring hur träning påverkar kropp och hälsa. Du kommer bland annat få lära dig om hur kroppen påverkas av träning och vila samt hur träning kan användas för att förebygga skador och ohälsa. Du kommer få lära dig om kroppens uppbyggnad och funktion samt hur olika typer av kost påverkar hälsa och prestation. Du kommer få kunskaper i träningslära som kan hjälpa dig med att planera, genomföra och utvärdera din egen och även andras träning.

​Dans 100 poäng

Kursen innehåller träning i olika dansstilar, så som jazz, modernt och street. Vi kommer också se och prata om dans. Du kommer få möjlighet till att uppträda. Inga förkunskaper krävs, men det är viktigt att du är beredd på att det är en träningsbaserad kurs. Förutom koreografier kommer vi även träna styrka och stretch.

Kursen benämns "Dansorientering".

​Bild 100 poäng

Det här är en kurs för dig som vill lära dig grunderna i två- och tredimensionell bildframställning.

Du kommer att få möjligheter till att utveckla ditt individuella bilduttryck.

Kursen bygger till största del på praktiska uppgifter med vissa teoretiska inslag.

I kursen ingår bland annat:

  • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder.
  • Färglära
  • Skulpturala metoder
  • Street art
  • Fotografi

​Kursen innehåller även teoretiska moment där vi bland annat går igenom bildkomposition/bildutsnitt och bildanalys.

​Engelska 7 100 poäng

Engelska 7 är en krävande kurs som fokuserar på att ge eleven fördjupade kunskaper inom teoretiska och komplexa arbetsområden. Artiklar och material av mer vetenskaplig karaktär används. Politiska och sociala frågor är i fokus liksom etiska och existentiella frågor med fokus på världen där engelska används. Kursen fokuserar, precis som föregående kurser, på fyra färdigheter: skriva, tala, läsa och lyssna. Slutbetyget sammanvägs utifrån dessa fyra färdigheter. Ett nationellt prov (i fyra delar) finns tillgängligt. Undervisande lärare bestämmer om det nationella provet ska göras i kursen. Goda förkunskaper i engelska är ett krav för att klara kursen.

Ger meritpoäng till alla högskoleutbildningar, krav på godkänt betyg.

Rätten och samhället 100 poäng

Kursen är en del av ämnet juridik med betoning på Offentlig rätt. Områden som vi kommer fördjupa oss i är Konstitutionell rätt, här går vi igenom grundlagarna, hur lagar stiftas, offentlighetsprincipen och kontrollmakten. Inom nästa del, Straffrätten, behandlas brotten. Vad som är brottsligt och straffrättsliga konsekvenser av brott. Vidare läser vi ett avsnitt kring Internationell rätt där EU, FN och Europarådet behandlas. Inom Processrätten lär man sig om rättegångsprocessen i domstol och skillnader mellan tvistemål och brottmål. Som elev kommer du besöka rättegångar och få en bra förberedande grund för juridiken som ämnesområde.

Psykologi 1 och 2a 50+50 poäng

I psykologi-kurserna utvecklar vi kunskaper om människors beteende, känslor och tankar. Vi fokuserar vi på att förstå olika psykologiska perspektiv och deras begrepp, teorier och människosyn. Dels ur ett historiskt perspektiv, dels utifrån moderna teorier och aktuell forskning. Vi tränar också på att ha ett kritiskt förhållningssätt till de olika förklarings-modellerna.

Eleverna får reflektera över egna beteenden, känslor och tankar. Vi diskuterar också hur olika kulturer och levnadssätt kan påverka våra beteenden.

Undervisningen varvas med genomgångar av läraren, gruppdiskussioner, filmklipp på kända psykologiska experiment, samt enskilda uppgifter i form av reflektioner, frågor att besvara eller fallanalyser. Eleverna förväntas läsa, skriva, reflektera, diskutera, se saker ur olika synvinklar då det sällan finns ett rätt svar inom psykologin. Många elever tycker psykologin är intressant för att lära sig förstå sig själv och andra bättre, men kurserna kräver också en hel del instudering och eget arbete.

Naturkunskap 2 100 poäng

Kursen är en fördjupning på naturkunskap 1 men innehåller också mycket nytt. Den handlar bland annat om människans organsystem, universum och evolutionen. Är man intresserad brukar kursen gå väldigt bra och ge kunskaper och perspektiv på världsalltet, naturen och kroppen.

Ofta har vi genomgångar med diskussioner och ibland är det grupparbeten och mer praktiskt med laborationer. Du får visa vad du kan på olika sätt eftersom alla är bra på olika saker, ibland skriftliga eller digitala prov, ibland skriftliga inlämningar och ibland muntliga seminarier. Det viktiga är att du utvecklas så mycket som möjligt och att du får möjlighet att visa dina kunskaper och förmågor på bästa sätt.

Entreprenörskap och företagande 100 poäng

Under ett läsår får du testa att starta, driva och avveckla ett företag. Du får ta fram en affärsidé och en produkt. Kanske vill du göra skillnad genom att förverkliga en idé som bidrar till ett mer hållbart samhälle? Kanske vill du testa på din yrkesskicklighet i ett eget företag? Möta kunder och få betalt för det du gör? Att driva UF är kul på riktigt.

Fotografisk bild 1 100 poäng

Det här är en kurs för dig som vill lära dig grunderna i att fotografera med en systemkamera.
Du kan alltså välja kursen utan förkunskaper inom området. Kursen passar även dig som redan fotograferar med systemkamera men vill utveckla ditt sätt att ta bilder. Det är en stor fördel om du har ett intresse för att uttrycka dig med hjälp av bilder. Du kommer att behöva planera och tänka igenom hur du ska ta dina bilder och ha egna idéer för olika typer av fotoprojekt.

I kursen ingår både teoretiska och praktiska fotouppgifter.

Programmering 1 100 poäng

I denna kurs ges studenten grundläggande kunskaper i programmering baserat på programspråket Python version 3. Du kommer att lära dig de grundläggande byggstenarna såsom in- och utmatning av information till ett datorprogram, datatyper, selektioner och iterationer. Dessa kunskaper används för att skapa funktioner, moduler, grafikhantering och grafiska användarinterfacer.

Retorik 100 poäng

Kursen är en del av ämnet svenska och fokuserar på de olika delarna av muntlig framställning. Vi kommer i kursen öva på att genomföra olika sorters tal men kursens fokus ligger till stor del i att förstå vad som krävs för en lyckad framställning. Vi arbetar tillsammans med den retoriska arbetsprocessen och lär oss förstå hur de olika delarna är viktiga för att man som talare ska kunna utvecklas och anpassa sig till olika situationer. Kursen innehåller också en hel del analys av tal, att man är en aktiv lyssnare och kan ge återkoppling utifrån vad man lärt sig. Retorikkursen ger också insikt i yttrandefriheten och hur den fungerar i samhället.

Kursen kommer troligtvis ges på Zetterbergsgymnasiet.

Moderna språk 100 poäng

Här kan eleven välja tyska, franska, spanska, finska eller arabiska. Nybörjare väljer steg 1 och den som läst språket tidigare i grundskolan väljer steg 3. Den som önskar kan sedan fortsätta på nästkommande steg året efter.

Steg 3 ger ett halvt meritpoäng, steg 4 ett poäng. Godkänt betyg krävs.

​För ytterligare information om individuella val - kontakta din studievägledare

Logos
Uppdaterad: 27 november 2023